“Hello Sochy !”

director Genrikh Brenner, director of photography Sergey Rozhkov ,
music Vladimir Komarov , "Mosfilm"